Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookie dotyczy korzystania z witryny www.solurise.com (dalej łącznie jako: “Witryna”) i jest skierowana do jej użytkowników (dalej jako “Użytkownik”). Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby Użytkownicy Witryny mogli być pewni, że ich dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i niezawodny, dlatego dążymy do jak najlepszej ochrony informacji o osobach korzystających z Witryny. Korzystając z Witryny, akceptujesz poniższe warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookie.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych przez Użytkowników. Komentarze są moderowane i publikowane po zatwierdzeniu przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, które są spamem, obraźliwe, zawierają treści wulgarnie lub obraźliwie, a także treści niezgodne z prawem lub zawierające odnośniki do innych witryn.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także zakres i inne technologie używane na Witrynie.

§1. Ogólne postanowienia

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny jest Solurise LLC, z siedzibą przy ul. Władysława IV 46, 81-395 Gdynia, NIP: 5862391811, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, adres e-mail: [email protected], zwana dalej “Administratorem”. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej “RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Witryny w przypadku:
 • Korzystanie z formularza kontaktowego przez użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO jako uzasadniony interes Administratora;
 • Subskrypcja Newslettera przez użytkownika w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu oddzielnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • Zapisanie się na wizytę przez użytkownika za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu oddzielnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • Marketing i promocja usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Wewnętrzne cele administracyjne, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • Zamieszczenie komentarza pod postem na blogu. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu oddzielnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • Korzystanie z plików cookie na stronie internetowej. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu oddzielnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Polityka dotycząca plików cookie jest dostępna pod linkiem;
 • Komunikacja zwrotna poza stroną internetową w formie telefonicznej, listowej lub korespondencji elektronicznej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO jako uzasadniony interes Administratora po pozostawieniu odpowiednich danych przez Użytkownika.
 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
 • – Imię i nazwisko,
 • – Nazwa użytkownika (dowolne imię, nazwisko lub pseudonim),
 • – Nazwa firmy,
 • – Numer IP,
 • – Adres strony internetowej,
 • – Adres e-mail,
 • – Numer telefonu.
 1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez Administratora:
 • jeśli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych, przez czas istnienia tego interesu, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 • jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przez czas nieodwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą być zgłoszone przez Administratora i które mogą być przeciwko niemu zgłaszane. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 • jeśli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, przez czas niezbędny do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w tym tych określonych w prawie i dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
 1. Podczas korzystania ze strony internetowej, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego..
 2. Mogą również być zbierane dane nawigacyjne od użytkowników, w tym informacje o linkach i odnośnikach, na które zdecydują się kliknąć lub inne czynności podejmowane na stronie internetowej. Podstawą prawną dla tego rodzaju działalności jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwianiu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, pod warunkiem zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie profilu danej osobie w celu podejmowania decyzji dotyczących tej osoby lub analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw..
 5. Administrator szczególnie dba o ochronę interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniając, że dane przez niego zbierane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla określonych, legalnych celów i niepodlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • faktycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.


§3. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przekazywane dostawcom usług, których Administrator używa do prowadzenia strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od ustaleń umownych i okoliczności, albo podlegają instrukcjom Administratora co do celów i metod przetwarzania danych (procesorzy), albo samodzielnie określają cele i metody ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


§4.
 Prawo do kontrolowania, dostępu i poprawiania własnych danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. Przenoszenie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – Art. 21 RODO
 • Wycofanie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 1. W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 2, prosimy o wysłanie e-maila na następujący adres: [email protected].
 2. W przypadku, gdy użytkownik ma prawo wynikające z powyższych praw, Administrator niezwłocznie spełnia żądanie lub odmawia jego realizacji, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeśli jednak – z powodu złożoności żądania lub liczby żądań – Administrator nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu jednego miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując użytkownika z wyprzedzeniem, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonej przedłużeniu terminu i jego przyczynach.
 3. Jeśli stwierdzono, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych chronionych, w szczególności chroni dane przed nieautoryzowanym ujawnieniem, usunięciem przez nieuprawnioną osobę, przetwarzaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne mające na celu zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez nieuprawnione osoby danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.